СУ "Св. Климент Охридски"

Физически факултет

Комуникации и физична електроника

Начало За специалността Обучение Реализация Прием и кандидатстване За студентите

Лаборатории

Обучението по специалността включва широк набор от лекционни курсове и практически упражнения в различни дисциплини. Практическите занятия се провеждат основно в следните учебни и научни лаборатории:

Задължителни курсове

 

ПЪРВА ГОДИНА

Първи семестър

Основи на електрониката

Лабораторен практикум – основи на електрониката

Компютърни системи

Увод във физичната електроника

Приложна математика 1

Основи на физиката 1

Компютърен практикум по приложна математика 1

Спорт

Език

Втори семестър

Приложна математика 2

Компютърен практикум по приложна математика 2

Основи на физиката 2

Вероятности и статистика

Основи на радиоелектрониката

Лабораторен практикум – oснови на радиоелектрониката

Език

Спорт

  

ВТОРА ГОДИНА

Трети семестър

Приложна математика 3

Измервателна техника

Обектно-ориентирано програмиране

Увод в комуникациите

Компютърна обработка и визуализация на данни

Спорт

Курсов проект

Четвърти семестър

Приложна математика 4

Електричество и магнетизъм

Лабораторен практикум - електричество и магнетизъм

Информационни технологии

Комуникационни технологии

Спорт

  

ТРЕТА ГОДИНА

Пети семестър

Основи на съвременните оптични комуникации

Увод в електродинамика

Трептения и вълни

Физична електроника 1

Избираеми дисциплини

Курсов проект

Шести семестър

Мобилни и сателитни комуникации

Антенни системи и технологии

Лабораторен практикум: Антенни системи и технологии

Сигнали и системи

Лабораторен практикум: Сигнали и системи

Компютърни методи за проектиране на комуникационни устройства

Физична електроника 2

  

ЧЕТВЪРТА ГОДИНА

Седми семестър

Цифрова обработка на сигнали

Статистически модели в комуникациите и теория на информацията

Лабораторен практикум: Статистически модели в комуникациите и теория на информацията

Микровълнова и безжична техника

Курсов проект

Препоръчителни избираеми курсове

 

Измервания в електрониката и комуникациите

Цифрови сигнални процесори и микроконтролери

Аналогови и цифрови интегрални схеми

Сензори и сензорна електроника

Компютърно проектиране на електронни схеми

Вакуумна техника

Програмиране в UNIX среда

Технологии в микроелектрониката

Компютърни методи за системи с много частици

УЕБ комуникации и дизайн

Компютърни мрежи

Програмен език С++

Медицински електронни уреди

Радиоелектронни методи в медицината

Физика на полупроводниковите прибори

Операционни системи и приложения с отворен код в комуникациите

Вакуумна и газова електроника

Физика на плазмата

Радиофизични методи за изследване във физиката

Газови разряди и технологичното им приложение

Вакуумни прибори и технологии

Оптоелектроника и интегрална оптика

Оптична обработка на информация

Мобилни и сателитни комуникации

АДРЕС

Физически факултет
бул."Джеймс Баучър", 5
София 1164


КАРТА

КОНТАКТИ

Email: skolev@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-р Станимир Колев