За специалността

  

Основи на физиката 2

   Курсът Основи на физиката-2 може логично да се раздели на две части. Първата част завършва изложението на класическата физика, започнало в курса Основи на физиката-1, с качествена теория на електромагнитните вълни и произтичащите от нея закони на класическата геометрична и вълнова оптика. Нивото на изложение съответства отчасти на материала от профилираната подготовка по физика в гимназиите, но и го надгражда.

  Втората част на курса е увод в “съвременната” физика. Непосредствено след изучаване на класическата оптика следва кратко изложение на специалната теория на относителността. После логически се въвеждат квантовите представи за светлината, теорията на Бор за водородния атом, вълните на дьо Бройл и принципа за неопрезеленост. Отделено е и внимание на основи представи за строежа на твърдите тела. Курсът завършва с теми от ядрената физика, физиката на елементарните частици и базисни сведения от астрофизиката.

  Изложението ще има предимно интуитивен характер с акцент върху явленията, експерименталните методи и приложенията. Въпреки това от методическа гледна точка в някои теми се предвиждат и по-разширени изводи, като закона на Снелиус, теория на небесната дъга, интерференция от тънък слой, формулата на Бор за енергията на водородния атом, движение на релативистка частица в еднородно електрично и магнитно поле.