За специалността
Статистически модели в комуникациите и теория на информацията

   Курсът цели да даде основите на статистическото описание на явленията, осъществяващи радиовръзката (на всичките й етапи) и основите на теорията за предаване на информация по канали за връзка. Общият математичен апарат, на който се основават тези две направления, е предмет на първата част на курса. Втората част на курса е върху основни въпроси на теорията на информацията: сигнали, информационни характеристики на източници на съобщения, скорост на предаване на информация и пропусквателна способност на канали за връзка. Моделите на случайни процеси и полета и проблемите на радиофизиката, решавани в рамките на конкретните модели, както и проблеми на статистическата радиотехника и шумове в електронни устройства са предмет на третата част на курса.

  Курсът ползва знания от предхождащото го задължително базисно обучение и по-специално материала, включен в курсовете по математика, обща физика, основи на радиоелектрониката и електрониката, сигнали и системи, информационни и комуникационни технологии.

  Курсът е основен за студенти, продължаващи обучението си в магистърски програми, включващи радиофизични измервания и измервания с електронна апаратура, обработка на сигнали, комуникационни технологии, безжични мрежи и устройства, както и в докторантури, изискаващи знания в тези области.