Изберете дисциплина, за да видите анотация към нея.

  Продължителността на пълния курс за получаване на степен 'Бакалавър' е четири години. Тук може да се запознаете с разнообразните бакалавърски дисциплини, с които катедрата е ангажирана. Преподаватели от "Радиофизика и електроника" четат лекции за различни специалности на Физическия факултет. Специалността, в която обучението се осъществява основно от катедра РФЕ, е Комуникации и физична електроника (КФЕ).

   Задължителните курсове за тази специалност могат да бъдат посочвани като изборни дисциплини от студентите от други специалности.

   Завършването на бакалавърското обучение е чрез защита на дипломна работа или държавен изпит.