За специалността

  

Компютърни системи

  Курсът се състои от две части – компютърен Hardware и Software. Първата част разглежда устройството на компютърните системи ”отвътре”, без да навлиза в детайли и подробности. Целта е студентът да познава и използва пълноценно възможностите на съвременните компютри. Втората част разглежда три популярни програмни продукта, много полезни за студентите при изготвяне на протоколи и други писмени работи и тяхната презентация. Разглежданият материал има изключително практическа насоченост и е оформен като лабораторни упражнения. Получените знания в курса ще подпомогнат студентите при навлизането им в света на съвременните комуникации, станали възможни благодарение на развитието на електрониката, компютърната техника и информационните технологии.