За специалността
Лабораторен практикум електричество и магнетизъм

   По време на занятията в лабораторния практикум по електричество и магнетизъм студентите от II курс задълбочават своите експериментални навици и умения за работа с електрични вериги и постановки. Те придобиват опит за извършване на систематични електрични измервания и анализ на резултатите. Заедно с това студентите си изграждат трайни навици за спазването на правилата, свързани с техниката за безопасност при работа с електричен ток. Същевременно, подготвяйки се за упражненията и при тяхното изпълнение, студентите придобиват знания за важни физични явления и закони от електричеството и магнетизма и интересни свойства на кондензираните среди.

   Лабораторният практикум по електричество и магнетизъм има дългогодишната традиция в катедрата по физика на кондензираната материя. Придобитите знания и умения допълват подготовката на студентите от II курс по учебната дисциплина “Електричество и магнетизъм”.