За специалността

  

Основи на физиката 1

  Курсът “Основи на физиката - 1” е първият от двата курса, целящи да изравнят и допълнят знанията по физика, получени от студентите-първокурсници в училище, до ниво “профилирана подготовка”. За предвиденият хорариум от 60 часа се предполага кратко и систематично да се изложат първите три части на Общата физика (при делението й в класическите курсове по Обща физика) – Механика, Молекулна физика и Електричество и магнетизъм.

  Изложението на курса ще се съобразява с моментното ниво на знанията по математика на студентите. Ще се избягват дълги и строги теоретични доказателства за сметка на по-големия брой примери и експериментални приложения, свързани с изложения материал, целящи да покажат важността на физиката за съвременния свят и да засилят интереса на студентите към тази наука.

  Очакваните резултати след прослушването на курса са студентите да са запознати с областите, методите и достиженията на физиката в трите преподавани области и да са подготвени за по-пълното, строго и математизирано изложение на този материал в следващите курсове по физика.