За специалността
Трептения и вълни

   Курсът запознава студентите с физиката на трептенията и вълните на основата на примери от радиофизиката. Изучават се трептенията в линейни и нелинейни трептящи системи. Разглеждат се основните асимптотични методи за решаване на уравнението на нелинейни осцилатори. Последователно са разгледани свободни, принудени и параметрични трептения, както и трептения в системи с две степени на свобода. Изведено е вълновото уравнение и е разгледана линейната теория на електромагнитните вълни. Разпространението на електромагнитни вълни е разгледано в дисперсни среди с дефиниране на комплексна диелектрична проницаемост и е изяснена връзката между дисперсия и поглъщане чрез релациите на Крамерс–Крониг. Нелинейната теория на вълните включва както прости вълни в идеална среда, така и нелинейни вълни (солитони) в дисперсни среди (уравнение на Кортевег–де Вриз), модулационна неустойчивост и солитони на обвивката (нелинейно уравнение на Шрьодингер).

   Курсът ползва знания, придобити от предхождащото го задължително базисно обучение по бакалавърските програми и по-конкретно материала, включен в курсовете по математика, математични методи на физиката и обща физика.