СУ "Св. Климент Охридски"

Физически факултет

Комуникации и физична електроника

Начало За специалността Обучение Реализация Прием и кандидатстване За студентите

За специалността

В специалността "Комуникации и физична електроника" са обединени две области с широк спектър на съвременни научни и технологични постижения, намиращи приложение както в индустрията така и в изследователски институции:

Безжични и оптични комуникационни технологии;
Преобразуване и обработка на информация и сигнали;
Системи за управление и контрол;
Излъчване и разпространение на електромагнитни вълни;
Плазмени технологии;
Електронна и йонна оптика;
Вакуумна техника и технологии.

Специалността предоставя широка основа за развитие на завършилите студенти в по-горе поменатите направления и им позволява да се реализират успешно в проектантска, производствената, експлоатационна и изследователска дейности в частни фирми и обществени институции.

Успешно завършилите студенти получават звание инженер и квалификация, която е търсена на пазара на труда и дава възможност за бърза реализация във високотехнологични сектори на икономиката. Нуждата от такива специалисти е тема и на много медийни публикации- вижте напр. БНР, сп. "Кариери", Pariteni, в-к "Капитал", IEEE, Business Insider и др.

Широката основа от познания, която студентите получават, им позволява да работят и да се адаптират и в близки области като електроника,  компютърна техника, софтуерно инженерство, информатика и др.  Обучението по специалността е изключително насочено към приложения, но в същото време, уникалните за България компетенции на преподавателите във Физически факултет на СУ, предоставя на студентите възможност да проникнат в дълбочина и с разбиране в разглежданите области.

Примери на компании, където са се реализирали наши студенти може да намерите тук .

Квалификационна характеристика на специалност
„Комуникации и физична електроника“:

Професионално направление: 5.3 КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА
Професионална квалификация: бакалавър ИНЖЕНЕР ПО КОМУНИКАЦИИ И ФИЗИЧНА ЕЛЕКТРОНИКА
Редовнo обучение: 4 години (8 семестъра)

1. Насоченост и образователни цели.

Обучението дава възможност след общи математически и инженерни дисциплини, студентите да придобият специализирани знания в областта на телекомуникациите и физичната електроника. Основна цел на обучението за образователно-квалификационната степен инженер-бакалавър по "Комуникации и физична електроника" е подготовката на високо квалифицирани широко-профилни инженери, познаващи съвременните телекомуникационни устройства, тяхната експлоатация и поддръжка, познаващи технологиите, за производство на нови материали и елементи за комуникационните устройства.

2. Обучение (обща теоретична и специална подготовка)

А. В тази програма студентите получават основни знания по математика, физика, основи на електрониката, комуникационни и информационни технологии и умения за анализ на проблемите в комуникациите и физичната електроника. Обучението по специалността е изградено върху концепцията за придобиване на висока квалификация и практически знания, необходими за пряка реализация в телекомуникациите и технологиите за нови материали и елементна база на съвременните комуникации, на основата на изучаване на нови дисциплини паралелно с развитието на комуникационните технологии.

Б. Знания в областите на комуникациите (безжичните и оптични комуникации, включително и системите за управление, контрол, преобразуване и обработка на информация) и физичната електроника, като основа на съвременните технологии (вакуумни и плазмени технологии); умения за прилагането на тези знания.

В. Знания, придобити от задължителните за специалността курсове по измервателна техника, сигнали и системи, трептения и вълни, комуникационни технологии, информационни технологии, оптични комуникации, микровълнова и безжична техника, антенни системи и технологии, физична електроника, статистически модели в комуникациите и теория на информацията, и от препоръчителни избираеми курсове в областта на комуникациите, обработката на сигнали, електрониката и на новите технологии.

3. Предназначение на специалиста

Придобилите образователно-квалификационна степен “бакалавър” инженери по специалност “Комуникации и физична електроника” са подготвени да изпълняват следните дейности:
- да осъществяват технологична и конструкторска дейност в областта на комуникациите и физичната електроника;
- да извършват проучване, анализ, тестове и експлоатация на отделни модули, блокове и устройства в областта на съвременните комуникации и физичната електроника;
- да участват в производството, монтаж и настройка на: комуникационни устройства и технологични системи, използвани във физичната електроника за производство на електрони елементи и други приложения.;
- да умеят творчески да прилагат световните достижения в областта на комуникациите и физичната електроника; да осъщестяват управление и контрол на съвременни комуникационни и технологични устройства,
- да организират, ръководят и контролират дейности свързани с експлоатацията, диагностиката и поддръжката на комуникационни съоръжения и технологични устройства.

4. Изисквания към подготовката на специалистите

Бакалвърът по комуникации и физична електроника трябва да притежава научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността, която включва:
- теоретична и практическа подготовка по устройства и компоненти на комуникационни системи;
- телекомуникационни мрежи, анализ и моделиране на отделни устройства в комуникациионните системи;
- измерване, тестване и съгласуване на модули на комуникациони устройства в мобилните и сателитни комуникации;
- теоретична и практическа подготовка по съвременни технологии във физичната електроника за създаване на елементаната база на комуникационите устройства.

5. Области на реализация

Завършилите специалността бакалаври са подготвени да се реализират като:
- специалисти по поддръжка и сервиз в областта на съвременните комуникации и новите технологии във физичната електроника ;
- специалисти в производството, ремонта и експлоатацията на комуникационни и технологични устройства;
- специалисти в контролиращи органи за съблюдаване на електромагнитната съвместимост на различни електронни, технологични и комуникационни съоръжения;
- специалисти, експерти, консултанти в държавни и частни фирми, обществени институции и търговски дружества;
- научни и изследователски кадри във ВУЗ, както и да бъдат обучавани в ОНС „магистър”.

АДРЕС

Физически факултет
бул."Джеймс Баучър", 5
София 1164


КАРТА

КОНТАКТИ

Email: skolev@phys.uni-sofia.bg
Доц. д-р Станимир Колев