За специалността

  

Електричество и магнетизъм

   Курсът по Електричество и магнетизъм е построен по източници, предназначени за бакалаври на “междинно” ниво (intermediate physics). Наред с изложение на теорията, в лекциите широко са застъпени примери и задачи от всички раздели. Математичният апарат предполага елементарно владеене на диференциално и интегрално смятане на една и няколко променливи, векторно смятане и векторен анализ.

   В курса могат да се обособят три раздела – електромагнитно поле във вакуум (или при наличието на проводници), релативистка формулировка на електромагнетизма и електромагнитни явления във веществото. Целта е постепенно усложняване на моделите, които се използват за описание на електромагнитните явления.