За специалността

  

Компютърна обработка и визуализация на данни

   Курсът “Компютърна обработка и визуализация на данни” запознава студентите с основните техники за събиране, обработка и визуализиране на данни, основно с научна насоченост. Лекционната част на курса разглежда моделите на процеса на визуализация, както и приложението им за реализиране на 1D, 2D и 3D графики и анимации, както за скаларни, така и за векторни величини. Лабораторните занятия се концентрират около запознаването с пакета за управление на процеси, събиране, обработка на данни и тяхната визуализация LabVIEW, представляващ стандарт в областта на научната визуализация и управление на експеримента.

   Очаквани резултати: Студентите завършват изучаването на дисциплината с теоретични познания в областта на модерните методи за компютърна визуализация на данни, както и с практически познания за работа в развойната среда на програмния продукт LabView.

   Предварителни изисквания: За успешното провеждане на учебните занятия в частта им за практическа подготовка е необходимо студентите да имат основна компютърна грамотност.