За специалността

  

Информационни технологии

   Курсът има за цел да запознае студентите с физичните основи, съвременното състояние и перспективни направления на Информационните технологии и да служи за база на последващи специализирани курсове. Разглеждат се четири основни теми от областта на Информационните технологии - основни моменти от теория на информацията и теорията и практическата реализация съответно на съхраняването, обработката и разпространението на информацията.

   Акцентът е върху общността на идеите, залегнали в основата на информационните технологии. Това дава възможност за общо разглеждане (напр. при реализацията на универсално изчислително устройство), независимо от конкретната физическа реализация на елементната база. Съвременната елементна база, разбира се е разгледана обзорно в курса, като тук се разчита на предхождащи курсове като «Основи на радиоелектрониката» I и II и съответните Практикуми.