Вакуумна техника

 Този курс е избираем за всички специалности от факултета и се провежда летен семестър. Курсът е разделен на три части, като първата му част, заедно с лабораторните занятия, има за задача да запознае теоретично и експериментално студентите с: физичната същност на явленията и процесите в разредените газове, създаването, поддържането и измерването на вакуума. Акцентът е върху вакуумните помпи и вакуумметри. Втората част на курса е предназначена да запознае студентите с вакуумните елементи и приложението им във вакуумните прибори. В третата част на курса студентите се запознават със съвременните вакуумни технологии и възможностите за тяхното приложение в модерни високотехнологични направления, като биотехнологиите и аерокосмическите програми.

 След завършването на курса студентите придобиват знания за приложението на вакуумните технологии, навици и умения за работата с различни вакуумни машини и елементи, помпи и вакуумметри. Също така ще могат самостоятелно да проектират и вакуумни системи за различни приложения.

 За повече информация:
Марио Илиев, каб.Б429, тел.8161 876
e-mail: ozo@phys.uni-sofia.bg