За специалността

  

Лабораторен практикум: Сигнали и системи

   Разглеждат се някои приложни аспекти от теорията на сигналите и системите. За представяне на непрекъснатите сигнали се използват електрически сигнали, а непрекъснатите системи се моделират с електронни схеми. За анализ и синтез на дискретни сигнали и системи се използват компютри. Основно внимание се отделя на линейните инвариантни във времето (ЛИВ) системи и Фурие анализът като основен метод за изследване на тяхното поведение в честотната област. Филтрацията и модулацията са познати на студентите от курса по основи на електрониката, но тук се разглеждат от друг ъгъл. Разгледани са и проблемите свързани с преобразуване на непрекъснати сигнали и системи в дискретни и обратното им възстановяване. Това обуславя широкото използване на дискретното преобразуване на Фурие (ДПФ) и алгоритмите на бързото преобразуване на Фурие (БПФ) в съвременните компютъризирани измерителни системи (цифрови осцилоскопи, спектроанализатори и др.). Дава се и по-общ поглед върху системите с обратна връзка, възможностите които последната дава за промяна на параметрите на системите.