Изберете дисциплина, за да видите анотация към нея.

  Студентите са свободни да избират от всички изборни курсове на Физически факултет. Тук са добавени само тези, които се считат за тематично подходящи за специалност Коминикации и физична електроника. Според вашите интереси можете да избирате курсове, предлагани от всяка катедра, включително и такива, които не влизат в учебния план за вашата специалност. Можете да записвате като избираеми и курсове, които са задължителни за други специалности.