Цифрови сигнални процесори и микроконтролери

   Курсът “Цифрови сигнални процесори и микроконтролери” разглежда базовата архитектура и програмно осигуряване на съвременните микроконтролери и цифрови сигнални процесори, поддържани като индустриални стандарти при изграждането на комуникационни системи и устройства. Разглеждат се някои периферни схеми, използвани при изграждането на вградени системи с микроконтролери, като например схеми за RESET и схеми-часовници за реално време. Основно място в курса заема разглеждането на специализирания клас процесори – цифровите сигнални процесори, използвани за апаратно осъществяване на изчислително-интензивни алгоритми по цифрова обработка на сигнали. Освен че са разгледани представители на цифровите сигнални процесори с фиксирана запетая и с плаваща запетая, се дискутират потенциалните приложения на реализираните алгоритми и възможността за оптимално използване на изчислителната мощност на съответния процесор. Специално място е отделено на разглеждането на многопроцесорните архитектури, базирани на микроконтролери и цифрови сигнални процесори, както и на методите за оптимизация на междупроцесорните комуникации посредством специализирани портове за обмен на данни. Периферните устройства, използвани в системите с ЦСП, са представени от аналогово-цифровите и цифрово-аналоговите преобразуватели, като се дискутират различните методи за свързването им във вградени системи за събиране и обработка на данни. В лабораторния практикум на курса се разглеждат упражнения по обработка в реално време на аудио-сигнали, цифрова филтрация и генериране на ефекти, синтез на сигнали, както и реализирането на алгоритми за дискретно и бързо преобразувание на Фурие.

   Очаквани резултати: След успешно преминаване на учебното съдържание и полагане на изпит студентите трябва да са в състояние да вземат самостоятелни решения при избор на изчислителна платформа и съответното програмна и апаратна реализация за решаване на определен клас проблеми, свързани с обработката на експериментални данни и сигнали в реално време. Те трябва да притежават умения за хардуерна поддръжка на такива системи, както и за програмирането им със съответните алгоритми за цифрова обработка на сигнали.