За специалността
Физична електроника 2

   Първата част на курса дава основни знания в областта на физиката на твърдото тяло. Физиката на твърдото тяло (ФТТ), обхващаща значителна част от съвременната физика, е богата на разнообразни и интересни физични явления и приложения. Твърдите тела се характеризират със силно взаимодействие между частиците, имащо предимно електростатичен произход. То определя колективния характер на физичните процеси, стабилността на външната форма при нормални условия и квантовия характер на свойствата. В тесен смисъл под физика на твърдото тяло се разбира физика на кристалите. Развитието на схващанията ни, че взаимодействията, които изграждат кристалните, аморфните вещества, течни кристали и др. имат еднаква физична основа, доведе до оформянето на по-широко понятие. Така ФТТ се явява основа на съвременното материалознание. Твърдите тела са материална база и имат широко приложение в съвременната електроника и техника. Освен това ФТТ е теоретичната основа на съвременната, а което е по-важно и на бъдeщата микроелектроника.

   Във втората част на курса се разглеждат физическите принципи на действие на основните полупроводникови прибори. Разгледани са основни физически явления в еднороден и нееднороден полупроводник в работния температурен диапазон на приборите, необходими за обяснение на принципа на работа и пресмятане на основните характеристики на отделните групи полупроводникови прибори. Целта е да се даде модел за разбиране на принципите на действие на огромното количество прибори на базата на конкретни примери.

   Курсът завършва с изпит, като в окончателната оценка се отчитат и резултатите от двата теста/контролни и работата на студента по изпълнение на задачите от практическите упражнения.