За специалността

  

  

Основи на електрониката

   Курсът “Основи на електрониката” е първия от двата курса, представящи на начално – за студенти І курс - ниво предмета на електроника. Курсът цели изравняване на знанията на студентите, идващи от различни учебни заведения и направления на профилираща подготовка в средното образование.

  Настоящата, първа част на курса, акцентира на радиовръзката – в нейния широк смисъл, обхващаща всичките й етапи (генерация на сигнали, излъчване, разпространение и приемане) – и връзката й с теория на информацията, както и на електричните вериги. В уводната част на курса са изнесени основните понятия: предмет на радиоелектрониката, вериги и процеси – видове, основни понятия в теория на информацията, сигнали. Електричните вериги (пасивните и активните им елементи, съгласуване, закони и методи за описание, основни вериги – трептящ кръг и филтри) са във втората част на курса. Радиовълните и разпространението им, линиите с разпределени параметри, вълноводите и антените комплектоват третата и четвърта част на курса.

  Курсът “Основи на електрониката”, заедно с курса “Основи на радиоелектрониката” е първото ниво на специализираното обучение на студентите от специалността. Надстройка на курса, като второ ниво на обучение в тази област са курсовете “Сигнали и системи”, “Трептения и вълни”, “Измервателна техника”, "Основи на съвременните оптични комуникации" и “Комуникационни технологии” от задължителните дисциплини на обучението по специалността.