За специалността

  

Вероятности и статистика

   Курсът по Вероятности и статистика е задължителен за студентите от специалността Комуникации и физична електроника. Курсът е разделен на две части. Първата част е увод в теория на вероятностите, адаптирана за инженери и физици. Изложението следва индуктивен подход, като новите понятия се въвеждат на базата на прости модели и примери. Втората част е посветена на основни понятия и методи в статистиката, като материалът е подбран така, че да съответства на бъдещите нужди на един специалист по комуникации и физична електроника – оценка на параметрите на разпределения, регресионен и корелационен анализ, метод на максималното правдоподобие, основни понятия от статистически тестове.

  Семинарните упражнения през първите пет седмици следват строго лекционния материал. Практическите упражнения започват с увод в програмата Excel, която в по-нататъшните упражнения се използва като основно средство за илюстрация на статистическите методи.