За специалността

  

Увод в електродинамиката

   Курсът "Увод в електродинамиката" е предназначен за студентите, обучаващи се по специалността Комуникации и физична електроника във Физическия факултет на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”.

   Изучаването на основите на класическата електродинамика предполага нали-чието на солидни знания, получени в курсовете по обща физика, математика и математични методи на физиката. Придобите от студентите знания при изучаването на курса трябва да образуват фундамент при изучаване на следващи дисциплини от цикъла по квантова физика, както и да станат основа за много специални курсове, включени в програмата на дадената специалност, такива като Трептения и вълни, Разпространение и излъчване на електромагнитни вълни, Физика на плазмата и др.

   От друга страна това по същество е първо запознанство с методите и техниките на теоретичната физика на студентите от тази специалност. Това обстоятелство е отчетено при съставяне на програмата на дадения курс и избора на стила на изложе-ние на учебния материал. Структурата на курса, а именно обособяването в отделни части на електродинамичните взаимодействия във вакуум и електродинамиката на непрекъснатите среди, като между тези два раздела са изложени основите на специ-алната теория на относителността, е малко или много традиционна. За стила на изложение може да се каже, че има известно отстъпление от традициите, следвани в подобни курсове. При представянето на материала, навсякъде където е възможно, се използва принципа при разглеждане на конкрентите въпроси да се използва колкото е възможно по-минимална предварителна информация, въпреки че курсът по Електродинамика е част от теоретичния цикъл и се предполага, че студентите имат достатъчно предварителни сведения и са запознати с феноменологичните основи на електродинамиката. Също така, като особеност на дадения курс може да се посочи и тава, с оглед на реалните знания на настоящите студенти, че нужният математически апарат, най-вече векторният и тензорен анализ, се преговаря, като напомнянията са органически вплетени в изложението. Направени са усилия такъв стил на изложение в никакъв случай да не е в ущърб на общността и дълбочината на изучаваните в курса въпроси. Това, в частност, се постига с разглеждане на много конкретни примери и модели, взети както от класическите дялове, така и от най-интензивно развиваните в момента модерни области на електродинамиката.